2016-03-18

Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), informacje publiczne będące w posiadaniu Komendy Miejskiej PSP w Siedlcach i nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej mogą być udostępniane na pisemny wniosek (art. 10 ust. 1 w/w ustawy).


Jednocześnie informujemy, że:
1. Wniosek należy złożyć w sekretariacie Komendy Miejskiej PSP w Siedlcach przy ul. Czerwonego Krzyża 45.
2. Od Wnioskodawcy może zostać pobrana opłata związana ze sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, w wysokości odpowiadającej kosztom poniesionym przez Komendę (art. 15 ust. 1 w/w ustawy).
3. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (art. 5 ust. 1 w/w ustawy).