2016-03-18

Budżet

·   Dział  754 – Bezpieczeństwo  publiczne  i ochrona przeciwpożarowa

 

Rozdział   75411 -  Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

 

 

W 2016 roku Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach wypracowała dochody budżetowe  w  kwocie 70.639,10 zł.

W tym:

-   Dochody z najmu  i  dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa - 69.200,97 zł

-   Pozostałe  odsetki /oprocentowanie rachunku środków budżetowych - 1.310,04 zł

-   Wpływy z lat ubiegłych   -   128,09 zł

 

Za 2016 rok plan wydatków budżetowych w dziale 754, rozdział 75411 w pozycji „Wydatki na realizację zadań zleconych powiatu” wynosi 8.669.276,00 zł, z czego wydatkowano kwotę zł 8.669.275,81 zł co stanowi 100 % planu. „Wydatki na realizację zadań własnych powiatu” wykonano w kwocie 188.195,00 zł, co stanowi 100% planu.

 

- Rozdział   75478 -  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

 

Za 2016 rok plan wydatków budżetowych w dziale 754, rozdział 75478 wyniósł 24.807,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 24.807,00 zł, co stanowi 100 % planu.

 

 

·       Dział  752  –  Obrona narodowa

 

Rozdział   75295 -  Pozostała działalność

 

Za 2016 rok plan wydatków budżetowych w dziale 752, rozdział 75295 wyniósł 10.583,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 10.582,65 zł, co stanowi 100 % planu.