2016-03-18

Budżet

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 
Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
 
Dochody budżetowe:
W 2017 roku Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach wypracowała dochody
budżetowe w kwocie 86 055,50 zł.
W tym:
-Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa - 83 501,46 zł
- Pozostałe odsetki /oprocentowanie rachunku środków budżetowych - 2 520,14 zł
-Wpływy z lat ubiegłych - 33,90 zł
 
Za 2017 rok plan wydatków budżetowych w dziale 754, rozdział 75411 w pozycji „Wydatki na
realizację zadań zleconych powiatu” wykonaliśmy w kwocie zł 9 129.523,00 zł, co stanowi 100 % planu.
„Wydatki na realizację zadań własnych powiatu” wykonano w kwocie 59 999,99 zł, co stanowi 100% planu.
 
Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
 
Za 2017 rok plan wydatków budżetowych w dziale 754, rozdział 75478 wyniósł 81 712,00 zł, z
czego wy datkowano kwotę 81 711,73 zł, co stanowi 100 % planu.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się